พรรคประชาธรรม

พรรคประชาธรรม นโยบายพรรคประชาธรรม
พรรค :
ประชาธรรม

จำนวนผู้สมัคร : 25 คน

หัวหน้าพรรค : นายตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ

นโยบายพรรค
มุ่งมั่นสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติและวิถีทางประชาธิปไตยและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรม
1. นายตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ
2. นายมนัทเดช เจริญภูวิดล
3. นายฮาซานิง ยูนุ๊
4. นายสันติ์ ดลภาวิจิตร
5. นายมะดิอุมา มะหะรัม
6. นายมูฮัมมัดฮุสนี หะยียูโซะ
7. นายชุลกิบลี อาดำ
8. นายมาหามะสะดี ดือราแม็ง
9. นายอัศมี หยีดาโอะ
10. นายสุรเดช จรรยาสวัสดิ์
11. นายมะรีเพ็ง มะเซ็ง
12. นายมูฮำมัดฮีลมี จาเงาะ
13. นายบือราเฮ็ง ดือราแมง
14. นายสุทธิสันต์ มะวิง
15. นายอิสมาแอล เจะฮะ
16. นางสารีเพาะ เต็งสาแม
17. นายภูษิต เมิงขุนทด (พ้นโทษยังไม่ถึง 5 ปี)
18. นายกิตติปกรณ์ จีรวัฒน์ศุภโชค (เสียสิทธิ)
19. นายวีระวงษ์ ศรีชาดา
20. นายพิรวัตร รุจิโชค
21. นายณัฐถพงศ์ สุวิจักทิพย์
22. นายบุญล้อม ส่องแก้ว
23. นายอนลไชย เจริญภูวดล
24. น.ส.สุรีพร สุพรมมา
25. นายอำนวย พรมทอง

ที่มา รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เว็บไซต์ประชาไท