พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

หน้าแรก / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2 ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

วันที่ 4 พ.ค. 2562 เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร

ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 2 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

สำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อันประกอบด้วยพระราชยานพุดตานทองเป็นพระที่นั่งทรง มีชาวพนักงานประโคมมโหระทึก กลองชนะ ปี่ แตรงอน แตรฝรั่ง สังข์ เจ้าพนักงานเชิญริ้วเครื่องสูงหักทองขวาง พระแสงหว่างเครื่อง ฉัตรกรรภิรมย์ พระแสงอัษฎาวุธ และเครื่องบรมราชอิสริยยศราชูปโภค

พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอนแตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี