ประมวลภาพ พิธีสวนสนามงานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

Home / ภาพข่าว / ประมวลภาพ พิธีสวนสนามงานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ประมวลภาพ พิธีสวนสนามงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เกษียณอายุราชการ

ภาพพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสที่ทรงเกษียณอายุราชการ และพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจำปี 2558

พระเทพ

โดยการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในทรงร่วมงานดังกล่าวพระองค์เองด้วย ซึ่งตอนหนึ่ง พระองค์ทรงมีพระราโชวาท อำลาเกษียณ ระบุว่า

การที่ข้าพเจ้าเข้ามารับราชการ เป็นอาจารย์ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดจากความมีใจรักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคคลอื่น และปราถนาจะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนา สติปัญญา และวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนนายร้อย ผู้ที่จะเป็นอนาคตของกองทัพบกและชาติบ้านเมืองต่อไป

“ซึ่งหมายถึงการได้ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กองทัพบก สถาบันอันเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคง ปลอดภัยของชาติและความสงบสุขของสังคม นับตั้งแต่ข้าพเจ้ารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าปลื้มปิติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละรุ่น เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในฐานะที่เป็นทหารและประชาชนชาวไทย

จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผลและขอให้ช่วยผดุงเกียรติของสถานศึกษาแห่งนี้และรักษาเกียรติของตนไว้ให้มั่นคง ทั้งมีความสำนึกในคุณแผ่นดิน สุจริตใจปฎิยัติภาระกิจน้อยใหญ่ให้ผสานสอดคล้อง เกื้อกูลกัน โดยยึดถือเอกราช อธิปไตย ของชาติ และประโยชน์สุขอันยั่งยืนของประชาชนเป็นจุดหมายสูงสุด ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีมีแต่ความาขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน

สำหรับการสวนสนามของกองพันสวนสนามทั้ง 10 กองพันดังกล่าว ประกอบด้วย ขบวนจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี จากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

ขบวนวงดุริยางค์กองทัพบก ขบวนกองบังคับการกองผสม ขบวนหมู่ธงตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา ขบวนหมู่ธงสีของกองทัพบก ขบวนสวนสนามของกรมสวนสนามที่ 1 ถึง 3 ขบวนกองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนสวนสนามกองอากาศยานแบบต่าง ๆ ทำการบินปล่อยควันสีลายธงชาติไทย และสีม่วง

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการ เป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2523 ทรงทุ่มเทให้กับงานประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ จ

นมีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

สวนสนาม, พระเทพ, โรงเรียนนายร้อยจปร.

ขอบคุณภาพจาก Facebook @Wassana Nanuam