เช็คสิทธิ์-ดูความพร้อม ก่อนร่วมกองทุนออมแห่งชาติ

Home / infographics, การเงิน-การคลัง / เช็คสิทธิ์-ดูความพร้อม ก่อนร่วมกองทุนออมแห่งชาติ

เปิดชื่อผู้มีสิทธิ์ และเช็คความพร้อม ก่อนสมัครร่วมกองทุนออมแห่งชาติ ออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ 20 ส.ค. นี้

นับเวลาถอยหลังกับการเปิดรับสมัครสมาชิก กองทุนออมแห่งชาติ อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ส.ค. 58 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบ ได้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งผู้ที่สนใจและสงสัยว่าตนเองมีสิทธิ์สมัครกองทุนดังกล่าวหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
กองทุนเงินออมแห่งชาติ

 

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึงไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป คนขับรถแท็กซี่ แม่บ้าน สถาปนิก แพทย์ ทนายความ ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว นักการเมือง (ส.ส.) นักการเมืองท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

และผู้ที่สนใจต้องไม่เป็นสมาชิก ดังนี้

1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

3. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4. กองทุนประกันสังคม

5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6. กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

7. กองทุนอื่น หรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามที่จะกำหนดกฎกระทรวง

ทั้งนี้ สำหรับปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้นั้น ได้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิออมกับกองทุนได้ 10 ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก ทำให้ในช่วงปีแรกผู้สนใจที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถสมัครสมาชิกได้

โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคาร

1. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ธนาคารเพื่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ

ส่วนหลักฐานการสมัครนั้น ใช้เพียง บัตรประชาชน ใบเดียว

 

ติดตามข่าวเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com/economy

MThai News