วุฒิสภา เตรียมพิจารณางบกลาง 9.9 หมื่นล้าน วันนี้

Home / ข่าวการเมือง / วุฒิสภา เตรียมพิจารณางบกลาง 9.9 หมื่นล้าน วันนี้

วุฒิสภา เตรียมพิจารณางบกลาง 9.9 หมื่นล้าน วันนี้

วันนี้เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะมีการประชุมวุฒิสภา ซึ่งวาระสำคัญ คือการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นวงเงินทั้งสิ้น 9.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว หากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบตามที่สภาผู้แทนราษฎรแก้ไข จะส่ง ร่าง พ.ร.บ. ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้สรุปข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณว่า กระทรวงการคลังควรให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของประชาชน รวมทั้งการกระจายรายได้ มากกว่าให้ความสำคัญเฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานก็ไม่ควรกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  โดยจะต้องจัดสรรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมด้วย

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai news