เปิด 7 คำร้อง เพื่อไทยยื่นถอดมาร์ค

Home / ข่าวการเมือง / เปิด 7 คำร้อง เพื่อไทยยื่นถอดมาร์ค

81976

สส.พรรคเพื่อไทย158คนได้เข้าชื่อยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีต่อประธานวุฒิสภาพร้อมระบุพฤติการณ์ความผิด7เรื่อง

?? สส.พรรคเพื่อไทยนำโดย นายพีระพันธ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร? พร้อมด้วยรายชื่อ สส.จำนวน 158 คน ได้ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาให้ถอดถอนนายอภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 271 ของรัฐธรรมนูญ ข้อหาจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมาย และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ โดยได้ระบุพฤติการณ์ความผิดของนายอภิสิทธิ์ 7 เรื่อง มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
?
??? 1. หลังจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลถูกยุบพรรค และ นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศใหม่อีกครั้ง ซึ่งตามบรรทัดฐานและหลักการที่พรรคประชาธิปัตย์ยึดถือตลอด คือ พรรคเสียงข้างมากต้องได้รับสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน? แต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคอันดับสอง กลับฉวยโอกาสตั้งรัฐบาล ทั้งที่รู้ว่า เสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลไม่เพียงพอก็ยังดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล? ฝืนกับหลักการและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? ทำให้นายอภิสิทธิ์ ได้เป็นนายกรัฐมตรี พฤติการณ์เช่นนี้ถือว่า นายอภิสิทธิ์? จงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

??? 2. การเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์? ไม่ได้เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย แต่อยู่ภายใต้การชี้นำของคณะบุคคลชั้นสูงบางกลุ่มบางคน? โดยไม่คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในการเลือกตั้ง สส.? นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังปรากฎความไม่สุจริต ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม เพราะนายอภิสิทธิ์สมคบกับกลุ่มการเมืองนอกสภาหลายกลุ่ม วิธีการของนายอภิสิทธิ์ไม่ยึดมั่นในหลักความชอบธรรมและกฎหมาย แต่กลับทำการฉ้อฉลไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ? การกระทำของนายอภิสิทธิ์จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

??? 3.นายอภิสิทธิ์ได้เสนอให้นายกษิต ภิรมย์ เป็นรมว.ต่างประเทศ ทั้งที่นายกษิตได้ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อนายกษิต กับพวก? ณ สถานที่ตำรวจภูธรราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ? การกระทำของนายกษิตยังมีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต? นายอภิสิทธิ์รู้ดีว่ามีความผิด แต่ไม่สนใจจะดำเนินคดี และยังช่วยเหลือ ตอบแทนการกระทำของนายกษิตกับพวกเป็นอย่างดี นายอภิสิทธิ์ยังแต่งตั้งบุคคลที่เป็นแนวร่วมพันธมิตร เข้าไปรับปฏิบัติหน้าที่ราชการ พฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์ จึงส่อว่า จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

??? 4. นายอภิสิทธิ์จงใจฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยได้ปกปิด ซ่อนเร้น การรับเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) หรือ รับรองงบดุล งบการเงินของพรรคประชาธิปัตย์อันเป็นเท็จยื่นต่อกกต. พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง นายอภิสิทธิ์จึงมีพฤติการณ์ส่อในทางทุจริตต่อหน้าที่ และมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมบกพร่องอย่างร้ายแรง

??? 5. ขณะนี้มีประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวเขตติดต่อกัน ได้ทำถนนบุกรุกยึดครองใช้พื้นที่ดินแดนของประเทศไทย เป็นทางขึ้นเขาพระวิหาร แสดงว่า นายอภิสิทธิ์ นอกจากไม่รักษาไว้ซึ่งดินแดนของประเทศแล้ว ยังไม่สนใจที่จะปกป้องแผ่นดินไว้ นายอภิสิทธิ์จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 119 ที่บัญญัติว่า ?ผู้ใดกระทำการใดเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ภายใต้อธิปไตยของต่างประเทศ?

?? 6. นายอภิสิทธิ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังได้ทำเอกสารเท็จแจ้งต่อกกต. จ.สตูล เนื่องจากนายอภิสิทธิ์ ได้ออกหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเท็จให้ไว้แก่นายธานินทร์ ใจสมุทร สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 20 เม.ย. 2551 ทั้งที่นายธานินทร์ถูกกกต.สั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี เมื่อปี 2548 ทำให้ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้น การออกหนังสือรับรองความเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทำให้คนหลงผิดว่า หนังสือรับรองดังกล่าวออกไว้ก่อนที่นายธานินทร์จะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง

?? 7. นายอภิสิทธิ์ได้มอบหมายให้นายกรณ์ จาติกวณิช สส.พรรคประชาธิปัตย์ ขณะนั้น ประสานยังบริษัทโทรศัพท์มืออถือ? ได้แก่ เครือข่ายทรูมูฟ เครือข่ายเอไอเอส และเครือข่ายดีแทค เพื่อให้ส่งข้อความสั้นที่เป็นคำพูดของนายอภิสิทธิ์ไปถึงประชาชน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกฯ ซึ่งต้นทุนในการส่งข้อความคิดเป็นเงินหลายล้านบาท? ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการฟรีแก่นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์จึงถือว่าเป็นการรับประโยชน์ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ? กรณี นี้ถือว่า นายอภิสิทธิ์มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมายและอาศัยตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีไปขอให้บริษัทเอกชนกระทำการใดเพื่อประโยชน์ตนเองโดยที่ตนเองไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา โพสทูเดย์