โพลคนกรุง 3ปี ผู้ว่า กทม. ผลงานไม่โดน ได้ 5.78 เต็ม 10

Home / ข่าวการเมือง / โพลคนกรุง 3ปี ผู้ว่า กทม. ผลงานไม่โดน ได้ 5.78 เต็ม 10

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี ผู้ว่าฯ กทม.” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,117 คน เมื่อวันที่ 12 -16 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่า

1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 3  ปี
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 5.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจผลงานในแต่ละด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ด้านการจราจรและระบบขนส่งมวลชนมีคะแนนต่ำที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงานครบ 2 ปี 6 เดือน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.11 คะแนน
-สุขภาพและการป้องกันโรคระบาด  6.25 คะแนน
-การศึกษาและคุณภาพชีวิต 6.06 คะแนน
-สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมือง 5.76 คะแนน
-เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 5.69 คะแนน
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.49 คะแนน
-การจราจรและระบบขนส่งมวลชน  5.43 คะแนน

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  เมื่อทำงานครบ 3 ปี
พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 6.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ในแต่ละด้านพบว่า ความขยันทุ่มเทในการทำงาน มีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ มีคะแนนต่ำที่สุด

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจเมื่อตอนที่ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ทำงานครบ 2 ปี 6 เดือน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.13 คะแนน
-ความขยันทุ่มเทในการทำงาน 6.56 6.60 +0.04
-ความซื่อสัตย์โปร่งใส 6.82 6.51 -0.31
-การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 6.16 6.09 -0.07
-การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 6.08 6.06 -0.02
-ความฉับไวในการแก้ปัญหา 5.90 5.84 -0.06
-ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ 6.18 5.78 -0.40

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดน่าประทับใจ ในช่วง  3  ปีที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ  ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ  39.2%
เห็นว่ายังไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ 60.8%

โดยผลงานในช่วง 3 ปี ที่เด่นชัดน่าประทับใจ 5 อันดับแรก (จากผู้ตอบที่เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ) คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง)
– การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม   ร้อยละ 17.3
– การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการอุโมงค์ยักษ์  การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า ร้อยละ   6.6
– ความสะอาดของกรุงเทพฯ ทั้ง ทางเท้า ถนน และแม่น้ำลำคลอง   ร้อยละ   4.9           – การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ และลานกีฬา   ร้อยละ   3.3
– ส่งเสริมการศึกษา เช่น การเรียนฟรี การสร้างห้องสมุด    ร้อยละ   2.5

4. เปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้
-ดีกว่าที่คาดหวังไว้ 13.2 %
-พอๆ กับที่คาดหวังไว้ 44.1%
-แย่กว่าที่คาดหวังไว้ 15.5%
-ไม่ได้คาดหวังไว้ 27.2%

5. ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม.  หรือไม่ สำรวจเมื่อ 25 – 28 พ.ย. 54
-สนับสนุน 37.9%
-ไม่สนับสนุน 18.3%
-ไม่แน่ใจ 43.8%

หมายเหตุ :  การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com