ตรวจสอบรายชื่อ โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ 811 ราย

Home / ข่าวการเมือง, ภาพข่าว / ตรวจสอบรายชื่อ โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ 811 ราย

โปรดเกล้าฯ นายทหาร 811 นาย ปี 2555 ตามคาด ทนงศักดิ์ ผงาด ปลัดกลาโหม ประจิน ผบ.ทอ. อุดมเดช ขึ้น 5 เสือ ทบ.เป็น เสธ

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 811 ราย ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

๑.พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี
๒.พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม
๔.พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕.พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖.พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗.พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘.พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๙.พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐.พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑.พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๒.พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๓.พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๑๔.พลโท อุดมเดช สีตะบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นเสนาธิการทหารบก
๑๕.พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสธ.ทบ. เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๑๖.พลตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1
๑๗.พลตรี ปรีชา จันท์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3
๑๘พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นจเรทหารทั่วไป
๑๙.พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


Mthai News

………………………………………………………………………..

รายชื่อตำแหน่งนายทหาร ประจำปี 2555 มีดังนี้


สื่อรุมแย่งโผทหาร


สื่อรุมแย่งโผทหาร