เปิดรายชื่อ 308 ส.ส.-ส.ว.ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแก้ที่มา สว.

Home / ข่าวการเมือง / เปิดรายชื่อ 308 ส.ส.-ส.ว.ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแก้ที่มา สว.

 

10

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2557 เว็บไซต์ nacc.go.th สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยรายชื่อ 308 สมาชิกรัฐสภา ที่ถูก ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหากรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกรณีร้องขอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง กรณีเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …..ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เหลือ จำนวน 381 ราย เมื่อ7 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดยได้แบ่งผู้กระทำความผิดเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก กลุ่มผู้ซึ่งร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ และร่วมประชุมพิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1,2 และ 3 จำนวน 293 คน แบ่งเป็น ส.ส. 255 ราย และ ส.ว. 38 ราย

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ซึ่งร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ และร่วมประชุมพิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 จำนวน 15 คน แบ่งเป็น ส.ส. 3 ราย และ ส.ว. 12 ราย ในส่วนของ ส.ว.พบว่า มีวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม 47 จังหวัด และแบบสรรหา อีก 3 ราย

โดยเห็นควรเชิญผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันสมควร

12

บัญชีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา กลุ่มที่ 1 รวม 293 คน พรรคเพื่อไทย 221 คน ประกอบด้วย นายอุดมเดช รัตนเสถียร ,นางสมหญิง บัวบุตร ,นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน ,นายบุญฐิณ ประทุมลี ,นายสุทิน นพขำ ,นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ,พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ,นายนิยม ช่างพินิจ ,นายองอาจ วงษ์ประยูร ,ผศ.จารุพรรณ กุลดิลก ,นายศรีเรศ โกฏคำลือ ,นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ ,นายจตุพร เจริญเชื้อ ,นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ,นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ,นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร ,นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ ,นายปวีณ แซ่จึง ,นายพัฒนา สัพโส ,นายชวลิต วิชยสุทธิ์

นายไตรรงค์ ติธรรม ,นางมุกดา พงษ์สมบัติ ,พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย ,นายปัญญา จินตะเวช ,นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ,นายสรุชาติ ชาญประดิษฐ์ ,นายวิทยา ทรงคำ ,นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ,นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ ,นายรังสรรค์ มณีรัตน์นายชูกัน กุลวงษา ,นายวันชัย บุษบา ,นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ ,นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ ,นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ,นายพหล วรปัญญา ,นายคมเดช ไชยศิวามงคล

นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ,นายชินวัฒน์ หาบุญพาด ,นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท ,นายทองดี มนิสสาร ,นายชูศักดิ์ แอกทอง ,นายก่อแก้ว พิกุลทอง ,นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ,นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร ,พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง ,นายสุนัย จุลพงศธร ,นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ,นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ,นายธีระ ไตรสรณกุล

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ,นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ,นายอนุชา สะสมทรัพย์ ,นายวิทยา บุรณศิริ ,นายวิรัช รัตนเศรษฐ ,นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ,นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ ,นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ,นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว ,ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช

นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร ,นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ,นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ,นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ,นายไพโรจน์ ตันบรรจง ,นางสาวอรุณี ชำนาญยา ,นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ,นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา ,นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ,นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ ,นายเวียง วรเชษฐ์ ,นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ,นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ,นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ ,นายพิชิต ชื่นบาน ,นายกิตติ สมทรัพย์ ,นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ,นายอิทธิเดช แก้วหลวง

นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ,นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ ,นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ ,นายสุทธิชัย จรูญเนตร ,นายธเนศ เครือรัตน์ ,นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ,นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ,นายเอกธนัช อินทร์รอด ,นายสมคิด เชื้อคง ,นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ,นายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย ,นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี

นายสุรพล เกียรติไชยากร ,นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ,นายธวัชชัย สุทธิบงกช ,นายพายัพ ปั้นเกตุ ,นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ,นางสิรินทร รามสูต ,นางอนุสรา ยังตรง ,นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ,นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ,จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ ,นางเทียบจุฑา ขาวขำ ,นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ,นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ,นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ,นายเอี่ยม ทองใจสด ,นายพ้อง ชีวานันท์

นายประวัฒน์ อุตโมท ,นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย ,นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ,นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ,นายรส มะลิผล ,นายพงศกร อรรณนพพร ,นายสรวงศ์ เทียนทอง ,พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ ,นายดนุพร ปุณณกันต์ ,นายดิสทัต คำประกอบ ,นางนันทนา ทิมสุวรรณ ,นางสาวสุนทรี ชัยวิรัตนะ ,นางดวงแข อรรณนพพร ,นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

นายสหรัฐ กุลศรี ,นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล ,นายอำนวย คลังผา ,นายนิยม เวชกามา ,นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ ,นายมานะ โลหะวณิชย์ ,นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล ,นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท ,นางรังสิมา เจริญศิริ ,นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ ,นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล ,นายพีระเพชร ศิริกุล ,นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ,นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ,นายสมโภช สายเทพ ,นายนิยม วรปัญญา

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ,นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ ,นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ,นายจักรัตน์ พั้วช่วย ,นางบุญรื่น ศรีธเรศ ,นายไชยา พรหมา ,นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ,นายคณวัฒน์ วศินสังวร ,นายประเสริฐ บุญเรือง ,นายหนูแดง วรรณกางซ้าย ,นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ,นายศราวุธ เพชรพนมพร ,นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ,นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร ,นายสงวน พงษ์มณี ,นายสามารถ แก้วมีชัย ,นางชมภู จันทาทอง ,พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน ,นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ,นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ,นายสัญชัย วงษ์สุนทร ,นายนริศร ทองธิราช ,พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย ,นายธนิก มาสีพิทักษ์ ,นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ,นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ,นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ,นายอรรถพล วงษ์ประยูร

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ,นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ,นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ,นางปิยะดา มุ่งเจริญพร ,นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร ,นางสาวตรีนุช เทียนทอง ,นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ,นางอนุรักษ์ บุญศล ,นายโกศล ปัทมะ ,นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ,นายวรชัย เหมะ ,นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ ,นายสุรชาติ เทียนทอง ,นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ,นายไผ่ ลิกค์

ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ สุนทรชัย ,นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ,นายอนันต์ ผลอำนวย ,นายวิชัย สามิตร ,นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ ,นายบุญแก้ว สมวงศ์ ,นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี ,นายนพคุณ รัฐผไท ,นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร ,นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ,นางเอมอร สินธุไพร ,นายวาสิต พยัคฆบุตร ,นางสาวมาลินี อินฉัตร ,นายนิรมิต สุจารี ,นายสมพล เกยุราพันธุ์

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ,นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ,นายนิทัศน์ ศรีนนท์ ,นายธนเทพ ทิมสุวรรณ ,นายสุพล ฟองงาม ,นายวัฒนา เมืองสุข ,ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ ,นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ,นางมนพร เจริญศรี ,นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์

นายฉลาด ขามช่วง ,นายสุรสาล ผาสุข ,นายเหวง โตจิราการ ,นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ,นายพีรพันธุ์ พาลุสุข ,นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ,พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ,นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ,นายเสรี สาระนันท์ ,นายเกษม อุประ ,นายอัสนี เชิดชัย ,นายนวัธ เตาะเจริญสุข ,นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ ,นายนพพล เหลืองทองนารา และนายสมคิด บาลไธสง

15

พรรคชาติไทยพัฒนา 18 คน ประกอบด้วย นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ,นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ,นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ,นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ,พันโท สินธพ แก้วพิจิตร ,นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ ,นายตุ่น จินตะเวช ,นายยุทธพล อังกินันทน์ ,นายภราดร ปริศนานันทกุล ,นางสาวพัชรี โพธสุธน ,นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ,นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ,นายธานินทร์ ใจสมุทร ,นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ,นางปารีณา ไกรคุปต์ ,นายนพดล มาตรศรี ,นายสรชัด สุจิตต์ และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

16

พรรคชาติพัฒนา 7 คน ประกอบด้วย นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ,ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ ,นายประเสริฐ บุญชัยสุข ,นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ,นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ,นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และ นายประสาท ตันประเสริฐ

18

พรรคพลังชล 7 คน ประกอบด้วย นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ,นางสุกุมล คุณปลื้ม ,นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา ,นายสุชาติ ชมกลิ่น ,นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ ,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ,นายรณเทพ อนุวัฒน์

19

พรรคมหาชน 1 คน ประกอบด้วย นายอภิรัต ศิรินาวิน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ มั่นปาน

สมาชิกวุฒิสภา 38 ราย ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ โพธสุธน ส.ว.สุพรรณบุรี ,นายสมชาติ พรรณพัฒน์ ส.ว.นครปฐม ,พลตำรวจตรี องอาจ สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลย ,นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี ,นายประวัติ ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม ,นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร ,นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น ,พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ส.ว.อุดรธานี ,นายสุพจน์ เลียดประถม ส.ว.ตราด

นายโสภณ ศรีมาเหล็ก ส.ว.น่าน ,นายภิญโญ สายนุ้ย ส.ว.กระบี่ ,นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ ส.ว.ยะลา ,นายไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ส.ว.ปทุมธานี ,นายสุเมธ ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสีมา ,พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ส.ว.มุกดาหารนายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ส.ว.กาญจนบุรี ,นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง ,พลตำรวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ ส.ว.อ่างทอง ,นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ ส.ว.สกลนคร ,พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว.ชุมพร

นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ส.ว.กาฬสินธุ์ ,ผศ.วรวิทย์ บารู ส.ว.ปัตตานี ,นายสุโข วุฑฒิโชติ ส.ว.สมุทรปราการ ,นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี ,นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล ส.ว.สมุทรสาคร ,นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ส.ว.บุรีรัมย์ ,นายรักพงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู ,นายบวรศักดิ์ คณาเสน ส.ว.อำนาจเจริญ ,นายจตุรงค์ ธีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด ,นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล ,นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี

นายบุญส่ง โควาวิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน ,นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี ,นายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ส.ว.ยโสธร ,นางภารดี จงสุขธนามณี ส.ว.เชียงราย ,นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ส.ว.ลพบุรี ,พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา และ นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ส.ว.เชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา กลุ่มที่ 2 รวม 15 คน พรรคเพื่อไทย 2 คน ประกอบด้วย นายสุชาย ศรีสุรพล และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ประกอบด้วย นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

สมาชิกวุฒิสภา 12 คน ประกอบด้วย นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา ส.ว.สรรหา,พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก ส.ว.สรรหา,พลตำรวจเอก วงกต มณีรินทร์ ส.ว.สรรหา ,พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี ,นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา ส.ว.ชัยนาท ,นายมานพน้อย วานิช ส.ว.พังงา ,นายบรรชา พงศ์อายุกูล ส.ว.พิจิตร ,นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์ ,นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี ,นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต ,นายศุภวัตน์ เทียนถาวร ส.ว.สิงห์บุรี และ นายวิทยา อินาลา ส.ว.นครพนม

MThai news