ศรส.ประกาศฉ.3 ห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือมั่วสุมในพื้นที่พ.ร.ก.

Home / ข่าวการเมือง / ศรส.ประกาศฉ.3 ห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือมั่วสุมในพื้นที่พ.ร.ก.
ศูนย์รักษาความสงบ ออกประกาศฉบับที่ 3 ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันที่ 25 ม.ค. 57
511807-01

ประกาศศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗

เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือ มั่วสุมตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอํานาจตามข้อ ๑ และข้อ ๖ ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ จึงออกประกาศกําหนด ดังนี้

ข้อ ๑ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือกระทําการใดอันเป็นการยุยง ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ มีความร้ายแรง อันมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) กีดขวางการจราจรจนไม่อาจใช้สัญจรได้ตามปกติ

(๒) กีดขวางทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน การประกอบกิจการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุข ของประชาชนโดยทั่วไป

(๓) มีการประทุษร้าย หรือใช้กําลังอันทําให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย และเกรงกลัวต่ออันตราย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน

(๔) ขัดขืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบ และไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

(๕) ใช้เครื่องขยายเสียง หรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้ง เครื่องขยายเสียง เว้นแต่ไ่ด้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดําเนินการตามประกาศนี้

ข้อ ๓ ประกาศกําหนดนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ