สตง.ร่อนหนังสือจี้ ยิ่งลักษณ์ ชดใช้งบเลือกตั้งกว่า3.8พันล.

Home / ข่าวการเมือง / สตง.ร่อนหนังสือจี้ ยิ่งลักษณ์ ชดใช้งบเลือกตั้งกว่า3.8พันล.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่งหนังสือถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ให้รับผิดชอบเงินจำนวน 3.8 พันล้านบาท กรณีเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 โมฆะ

19

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือด่วน ที่ ตผ 0012/1686 ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ให้ชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินกว่า 3,800 ล้าน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดความเสียหายย่อมเข้าข่ายเป็นการกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป

นอกจากนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังระบุว่า ดังนั้นการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อไป รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องกำหนดมาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า การเลือกตั้งจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์ดังเช่นที่ผ่านมา จนส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

MThai News