คสช. ประกาศตั้งกรรมการส่งเสริม SME พล.อ.ประยุทธ์ ประธาน

Home / ข่าวการเมือง / คสช. ประกาศตั้งกรรมการส่งเสริม SME พล.อ.ประยุทธ์ ประธาน

คสช. ประกาศตั้งกรรมการส่งเสริม SME พล.อ.ประยุทธ์ ประธาน

ประกาศ คสช, รัฐประหาร, คสช

เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 61/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยระบุว่า

เพื่อให้การกำหนดนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการเฉพาะกิจ ดังต่อไปนี้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
2. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ
3. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
8. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
10. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
11. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการ

มีอำนาจหน้าที่ ให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai news