มาสเตอร์โพลปชช.ให้เวลา’ประยุทธ์’ทำงานจนสำเร็จ

Home / ข่าวการเมือง / มาสเตอร์โพลปชช.ให้เวลา’ประยุทธ์’ทำงานจนสำเร็จ
มาสเตอร์โพลล์ เผย ประชาชน ให้เวลา ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาต่างๆจนสำเร็จ เชื่อ ทหารไม่เลือกปฏิบัติ
มาสเตอร์ โพลล์ (Master Poll)  เผย ผลวิจัยเชิงสํารวจ เรื่องทบทวนความทรงจําของแกนนําชุมชนต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและความคิดเห็น ต่อบทบาททหารกับนักการเมืองในการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนกรณีศึกษา ตัวอย่างแกนนําชุมชนทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 649 ชุมชนดําเนินโครงการในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาโดยผล การสํารวจพบว่าเมื่อถามถึงความกังวลของแกนนําชุมชนในช่วงเวลาที่ประชาชนขัด แย้งทางการเมืองรุนแรงก่อนที่จะมีคสช. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.3 กังวลค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 15.7 กังวลค่อนข้างน้อย ถึง ไม่กังวลเลย แต่หลังจาก มี คสช. แล้วได้ทําการสอบถามแกนนําชุมชนถึงความหวังในคําสัญญาของคสช. ว่าจะคืนความสุขให้ประชาชน ผลสํารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.2มีความหวังค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่เพียงร้อยละ 5.8 ที่มีความหวังค่อนข้างน้อยถึง ไม่หวังเลยที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงความชอบของแกนนําชุมชนต่อบทเพลง คืนความสุขให้คนในชาติที่แต่งโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า

564266-02

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.6ชอบค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 7.4 ชอบค่อนข้างน้อยถึงไม่ชอบเลยที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึงความเห็นต่อ ทหารและคนที่เข้ามาแก้ปัญหาประเทศในเวลานี้ว่า เป็นนักการเมืองหรือไม่ได้เป็นนักการเมืองผลสํารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.7 ตอบว่า ทหารและคนที่เข้ามาแก้ปัญหาประเทศในเวลานี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองในขณะที่ ส่วนน้อยหรือร้อยละ 16.3 ตอบว่า เป็นนักการเมืองเมื่อสอบถามถึงความวางใจของแกนนําชุมชนต่อทหาร กับ นักการเมืองในการแก้ปัญหาของประเทศ พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ72.0 รู้สึกวางใจต่อทหารมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 4.0 วางใจนักการเมืองมากกว่า และร้อยละ24.0 วางใจทั้งสองฝ่าย พอๆ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของแกนนําชุมชนต่อ ทหาร กับ นักการเมืองในการทํานโยบายเพื่อความสุขที่ยั่งยืนให้ประชาชนโดยไม่เลือก ปฏิบัติพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.6 เชื่อมั่นทหารมากกว่า

ในขณะที่ร้อยละ 4.8เชื่อมั่นนักการเมืองมากกว่า และร้อยละ 28.6 เชื่อมั่นทั้งสองกลุ่ม พอๆ กัน

ความ สุขชุมชน ความสุขประเทศไทย MASTERPOLLที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นของแกนนําชุมชนต่อ กฎอัยการศึกกับการใช้ชีวิตของตนเองและคนในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.5 ระบุกฎอัยการศึกไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต

ในขณะที่เพียงร้อย ละ 6.5 ที่ระบุว่าเป็นอุปสรรคเมื่อถามถึงความหวัง กับ ความกลัวของแกนนําชุมชนในการก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทย พบว่า

ส่วน ใหญ่หรือร้อยละ 95.5 ระบุมีความหวังในขณะที่เพียงร้อยละ 4.5 ระบุมีความกลัวและเมื่อถามถึง การให้โอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5ให้ทํางานจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อย

ในขณะที่ร้อยละ 8.0 ให้เวลา1 ปี ร้อยละ 11.3ให้เวลา 2 ปี ร้อยละ 3.1 ให้เวลา 3 ปี และร้อยละ 7.1 ให้เวลา 4 ปี