เรียกคืนเครื่องราชฯ 4 ผู้พิพากษา ถูกไล่-ให้ออกจากราชการ

Home / ข่าวการเมือง / เรียกคืนเครื่องราชฯ 4 ผู้พิพากษา ถูกไล่-ให้ออกจากราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ผู้พิพากษา เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกและให้ออกจากราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่ง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยระบุว่า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ผู้พิพากษา, ศาล, ข่าววันนี้
ราชกิจจานุเบกษา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกและให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๓๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ข้าราชการตุลาการดังกล่าวได้รับพระราชทานตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายสิงห์พล ละอองมณี พ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๒. นายองอาจ โรจนสุพจน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๓. นายสิทธิชัย พรหมศร พ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

๔. นายอดิศักดิ์ ทิมมาศย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ติดตามอ่านข่าวเกี่ยวกับ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>>>

MThai news