วิจารณ์แซด! ร่างกม. เศรษฐกิจดิจิตอล เปิดช่องดักฟังข้อมูลประชาชน

Home / ข่าวการเมือง / วิจารณ์แซด! ร่างกม. เศรษฐกิจดิจิตอล เปิดช่องดักฟังข้อมูลประชาชน

ครม.ผ่านร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลจำนวน 8 ฉบับ พบบางฉบับเปิดช่องจนท. ดักฟังข้อมูลประชาชนทั้งทางโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต อ้างเพื่อความมั่นคง ด้านชาวเน็ตโวยคุกคามสิทธิเสรีภาพ

ได้เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ภายหลังวานนี้ (7 ม.ค. 57) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลจำนวน 8 ฉบับ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งผลักดันการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตอลให้เสร็จภายในปี 2558

เศรษฐกิจดิจิตอล, ดักฟัง, พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ข่าววันนี้
ดักฟัง

เนื่องจากมีบางฉบับเข้าข่ายคุกคามสิทธิ เสรีภาพประชาชน โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กปช. เพราะได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหนังสือมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการที่กำกับดูแล เข้าขอข้อมูล เอกสาร หรือเรียกบุคคลมาให้การ,

ส่งหนังสือสั่งหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงดักฟังข้อมูลทุกรูปแบบ ทั้งไปรษณีย์ปกติ ไปจนถึงเครื่องมือสื่อสาร โดยอ้างว่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ซึ่งหลักการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้เมื่อประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นมากมาย ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับมาตราการดังกล่าว

สำหรับร่างกฎหมาย 8 ฉบับ ผลักดัน “เศรษฐกิจดิจิตอล” ที่ได้ประกาศไปวานนี้ ประกอบด้วย

1.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้การอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยให้กู้ยืมหรือช่วยเหลือและจัดสรรงบให้หน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชน

2.ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยกำหนดบทบาทของคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้จัดทำนโยบายในแต่ละภาคส่วน

ของการใช้ความถี่วิทยุในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามที่คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้กำหนด เพื่อให้งานมีความสอดคล้องกันในภาพรวม

ขณะเดียวกัน กำหนดให้การบริหารงานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดเดียว คือ กสทช.เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีหลอมรวม นอกจากนี้ มีข้อกำหนดให้ส่งเงินค่า ธรรมเนียมจากใบอนุญาตของ กสทช.เข้ากองทุนพัฒนาดิจิตอลฯ 50% ด้วย

3.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

4.ร่าง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ในงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

5.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ครอบคลุมความผิดที่เกิดจากคอมพิวเตอร์โดยตรง

6.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อวางแผนการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีการทำสงคราม การโจมตีโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการกระทำความผิด

7.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

และ8.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ และตั้งสำนักงานขึ้นมาดูแล ในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อรับผิดชอบและผลักดันงานต่างๆให้สำเร็จ

MThai news