พรเพชรนัดสนช.17ก.ย.ถกถอดถอน’สมศักดิ์’

Home / ข่าวการเมือง / พรเพชรนัดสนช.17ก.ย.ถกถอดถอน’สมศักดิ์’

“พรเพชร” นัดประชุม สนช. 17 ก.ย. พิจารณากระบวนการถอดถอน “สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ออกจากตำแหน่ง

645370-01

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุม ครั้งที่ 56/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ในเวลา 10.00 น. ที่อาคารัฐสภา โดยมีวาระสำคัญ รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 26/2558 เรื่อง การดำเนินการเพื่อถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ และพิจารณาเรื่องด่วน

เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 56 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในขั้นกำหนดวันแถลงเปิดคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้กล่าวหา และ นายสมศักดิ์ ผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อบังคับการประชุม สนช. ข้อ 154

นอกจากนี้ พิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว และการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. … พร้อมกับมีคำสั่งงดประชุม ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. ด้วย