โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ ‘ตำรวจ’ 241นาย

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ ‘ตำรวจ’ 241นาย
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการ ‘ตํารวจ’ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๒๔๑ ราย โดยมีบุคคลที่สำคัญ อาทิ 
 แต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการ 'ตำรวจ'
1. พลตํารวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
2. พลตํารวจตรี กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗
3. พลตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ปานสาคร รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
4. พลตํารวจตรี จตุรงค์ โชติดํารงค์ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
5. พลตํารวจตรี จารุวัฒน์ ไวศยะ รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
6. พลตํารวจตรี ชลิต ถิ่นธานี รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘
7. พลตํารวจตรี ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๖
8. พลตํารวจตรี ธนพล สนเทศ รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
9. พลตํารวจตรี ธนังค์ บุรานนท์ รองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
10. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ รองผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
11. พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
12. พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
13. พลตํารวจตรี พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการสํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
14. พลตํารวจตรี พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
15. พลตํารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔

17. พลตํารวจตรี สมชาย นิตยบวรกุล รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
18. พลตํารวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
19. พลตํารวจตรี สมหมาย กองวิสัยสุข รองผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
20. พลตํารวจตรี สุธีร์ เนรกัณฐี รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล
21. พลตํารวจตรี สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
22. พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์ ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
23. พลตํารวจตรี วิชัย เกษมวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
24. พลตํารวจตรี สราวุฒิ การพานิช ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล
25.พลตํารวจตรีหญิง อัญชนา ศรีทรงผล ผู้บังคับการกองตรวจราชการ ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล
26.พลตํารวจตรี กริช กิติลือ ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
27. พลตํารวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา
28. พลตํารวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
29. พลตํารวจตรี ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
30. พลตํารวจตรี จรวย ผลประเสริฐ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร
31. พลตํารวจตรี จักรัช สาริกาพันธ์ ผู้บังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๘

32. พลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๙

33. พลตํารวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒
34. พลตํารวจตรี ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยโสธร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
35. พลตํารวจตรี ชวลิต ประสพศิลป ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย
36. พลตํารวจตรี ชัยญัติ สายถิ่น ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร
37. พลตํารวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๓
38. พลตํารวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
38. พลตํารวจตรี ดํารงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร
39. พลตํารวจตรี ดํารัส วิริยะกุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
40. พลตํารวจตรี ทนงศักดิ์ วังสุภา ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี
41. พลตํารวจตรี ทรงพล วัธนะชัย ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖
42. พลตํารวจตรี ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจสันติบาล
43. พลตํารวจตรี ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูล
44. พลตํารวจตรี ธนยินทร์ เทพรักษา ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
45. พลตํารวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
46. พลตํารวจตรี ธิติ แสงสว่าง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี

47. พลตํารวจตรี นพรัตน์ รินทพล ผู้บังคับการกองอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตราด

48. พลตํารวจตรี นรินทร์ บุษยวิทย์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
49. พลตํารวจตรี นิติพงศ์ เนียมน้อย ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖
50. พลตํารวจตรี นิยม ด้วงสี ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่าน
51. พลตํารวจตรี นิรันดร เหลื่อมศรี นายเวร (สบ ๖) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
52. พลตํารวจตรี ประจวบ วงศ์สุข ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา
53. พลตํารวจตรี ประภากร ริ้วทอง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
54. พลตํารวจตรี พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
55. พลตํารวจตรี พชร บุญญสิทธิ์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
56. พลตํารวจตรี พรชัย ไทยแท้ ผู้บังคับการอํานวยการโรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจนครบาล

57. พลตํารวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

58. พลตํารวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๘
59. พลตํารวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล
60. พลตํารวจตรี วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่าน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค ๖
61. พลตํารวจตรี วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑
62. พลตํารวจตรี วิชิต ปักษา ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
63. พลตํารวจตรี ศุภพล อรุณสิทธิ์ ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
64. พลตํารวจตรี สมจิตร์ ทองแท่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
65. พลตํารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๕
66. พลตํารวจตรี สมัคร เสียงเลิศ ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการประจําสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
67. พลตํารวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม ผู้บังคับการกองทะเบียนพล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
68. พลตํารวจตรี สําราญ ยินดีอารมณ์ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
69. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี) ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว
70. พลตํารวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
71. พลตํารวจตรี สุรนิตย์ พรหมบุตร ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

72. พลตํารวจตรี อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

73. พลตํารวจตรี อําพล บัวรับพร ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
74. พันตํารวจเอก กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บังคับการปราบปราม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
75. พันตํารวจเอก กิติ กาญจนกิติ รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
76. พันตํารวจเอก คม อมรปิยะกฤษฐ์ รองผู้บังคับการอํานวยการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
77. พันตํารวจเอก ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๘
78. พันตํารวจเอก นิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บังคับการตํารวจรถไฟ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
79. พันตํารวจเอก บรรลือ ชูเวทย์ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
80. พันตํารวจเอก พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สูข รองผู้บังคับการกองคดีอาญา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
81. พันตํารวจเอก ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
82. พันตํารวจเอก อํานาจ จันทร์เจริญ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑
83. พันตํารวจเอก อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผู้บังคับการปราบปราม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา
84. พันตํารวจเอก อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗