มธ.แถลงขอ น.ศ. หยุดเคลื่อนไหว หวั่นขัดแย้ง

Home / ข่าวการเมือง / มธ.แถลงขอ น.ศ. หยุดเคลื่อนไหว หวั่นขัดแย้ง

ฝ่ายการนักศึกษา มธ. ออกแถลงการณ์ ขอ น.ศ.หยุดเคลื่อนไหว หวั่นขัดแย้ง ให้หันมาปรองดอง ทำสังคมเข้าใจผิด

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่แถลงการณ์ กรณีนักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย ว่า สืบเนื่องจากปรากฏการณ์ที่มีนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีการแสดงออกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่อ้างถึงเสรีภาพในการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยสากล โดยปราศจากมุมมองที่รอบด้านในบริบทประเทศไทยปัจจุบัน ที่กำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปเปลี่ยนผ่านและต้องการสร้างความปรองดองนั้น

 มธ. ออกแถลงการณ์ ขอ น.ศ.หยุดเคลื่อนไหว

ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นว่า การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวที่กระทำในนามนักศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นการมุ่งทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปโดยมั่นคงราบรื่น อีกทั้งกลุ่มผู้ร่วมเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ใช่นักศึกษาธรรมศาสตร์ หรือไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ประการใด

จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมว่า เป็นความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์ และอาจสมประโยชน์กลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติ หรือนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมในวงกว้าง และทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักศึกษาธรรมศาตร์ได้ ฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จึงมีความเห็นว่า ขอเรียกร้องให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เคลื่อนไหวดังกล่าว หยุดการทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาธรรมศาสตร์ และหันมาใช้แนวทางสมานฉันท์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมเสนอแนะทางออกแก่ประเทศชาติ ภายใต้สภาวะวิกฤตินี้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศาสตร์ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมของธรรมศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยและมีความปรารถนาที่จะเห็นสังคมที่เป็นธรรม ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเร็ววัน

โดยไม่ปิดกั้นการแสดงออกของนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลาย บนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีและเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่งเสริมการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างรอบด้านทั้งระยะสั้นและระยะยาว