บิ๊กตู่ งัด ม.44 ให้ ‘ปานเทพ’ พ้นเก้าอี้ ประธาน ป.ป.ช.

Home / ข่าวการเมือง / บิ๊กตู่ งัด ม.44 ให้ ‘ปานเทพ’ พ้นเก้าอี้ ประธาน ป.ป.ช.

นายกฯ ใช้ ม.44  ให้ “ปานเทพ” พ้นตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช. สั่ง คกก.ประชุมเลือกประธานใหม่

วันที่ 9 ธ.ค.58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ให้ความเห็นชอบ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์, พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ, นายวิทยา อาคมพิทักษ์, นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วนั้น

 ม.44 ให้ 'ปานเทพ' พ้นเก้าอี้ ประธาน ป.ป.ช.

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จึงมีคําสั่งให้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2558 พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุมระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา

เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> เว็บไซต์ราชกิจจาฯ 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com
MThai News