สถิติแห่งชาติเผย ผลวิจัย “99.5%” พอใจผลงานรัฐบาล ได้ 7.5 เต็ม10

Home / ข่าวการเมือง / สถิติแห่งชาติเผย ผลวิจัย “99.5%” พอใจผลงานรัฐบาล ได้ 7.5 เต็ม10

ครม.รับทราบผลสำรวจความต้องการของประชาชนในช่วงปีใหม่ พบ 99.5 % พอใจการทำงานรัฐบาล

วานนี้ (22 ธ.ค. 58) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.รับทราบผลการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559 โดยได้สำรวจประชาชนทั่วประเทศ ทั้งสิ้นจำนวน 3,900 ราย ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ผลงานรัฐบาลล รัฐบาลคสช.

1. ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 42.1 ระบุว่า ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดในเรื่อง สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง รองลงมาได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ร้อยละ 36.2 ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 28.5 ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 18.4 และการไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 16.0 เป็นต้น

2. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ประชาชนร้อยละ 43.9 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง มากกว่าเรื่องอื่น รองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 35.5 การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ/พยุงราคา ร้อยละ 27.2 การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน ร้อยละ 19.2 และการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 13.3 เป็นต้น

3. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.5 ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล (ซึ่งในจำนวนนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดร้อยละ 53.2 ปานกลางร้อยละ 36.7 น้อยร้อยละ 8.7 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9 มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่พึงพอใจเลย ร้อยละ 0.5 ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจฯ อยู่ที่ 7.5213 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

4. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.3 ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ (ซึ่งในจำนวนนี้มีความเชื่อมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 53.5 ปานกลางร้อยละ 35.3 น้อยร้อยละ 9.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9 มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.7 ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ 7.4705 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

5. สำหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาลพบว่า ประชาชนประมาณร้อยละ 40 ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง และการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/พยุงราคา ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเรื่องอื่น รองลงมาได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน ร้อยละ 36.8 การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 28.2 ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป ร้อยละ 24.8 การแก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 16.2 และการปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ ร้อยละ 12.7 เป็นต้น

ข้อมูลข่าว/ภาพจาก matichon.co.th

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News