เข้าใจอย่างง่าย! กรอบประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สู่การเลือกตั้ง

Home / infographics, ข่าวการเมือง / เข้าใจอย่างง่าย! กรอบประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สู่การเลือกตั้ง
เผยกรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียง “ประชามติ”“ร่างรัฐธรรมนูญ” สู่ การเลือกตั้ง 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 มาตรา 39/1 บัญญัติให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้แจ้งคณะรัฐมนตรีทราบและให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
เส้นทางสู่ “ประชามติ” (ROAD TO REFERENDUM: R2R) โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีดังนี้
– วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เผยแพร่ร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก
– วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2559 กรธ. ปรับปรุงร่าง รธน. ตามข้อเสนอแนะ
– 29 มีนาคม 2559 ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ
– 30 มีนาคม 2559 กรธ. ส่งร่าง รธน. ให้ ครม.
– อาทิตย์แรกของเดือน เมษายน 2559 ครม. แจ้ง กกต. เพื่อดำเนินการจัดออกเสียงประชามติ
– วันที่ 8 เมษายน 2559 เริ่มพิมพ์ร่าง รธน. และสรุปสาระสำคัญ
– วันที่ 11 เมษายน 2559 สนง.กกต. เปิดศูนย์เตรียมการจัดออกเสียงประชามติ
– วันที่ 27 เมษายน 2559 เริ่มส่ง ร่าง รธน. แก่ครัวเรือน
– อาทิตย์แรกของเดือน พฤษภาคม 2559 จนถึงวันก่อนออกเสียง กกต. ดำเนินการจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง รธน. และจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานวิทยุโทรทัศน์โดยเท่าเทียมกัน
– วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ส่งร่าง รธน. ครม. 60 % ของครัวเรือน
– วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กกต. ประชุมพิจารณากำหนดวันออกเสียง
– วันที่ 22 มิถุนายน 2559 กกต. ประกาศวันออกเสียงประชามติ ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559
ทั้งนี้ ก่อนออกเสียง 15 วัน กกต. จะจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์รูปแบบ ขั้นตอนการออกเสียงให้ครัวเรือน และรณรงค์ให้ประชาชนศึกษาสาระสำคัญของร่าง รธน. เพื่อการใช้สิทธิที่มีคุณภาพ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่ news.mthai.com

MThai News