โพลชี้! คนพอใจผลงานรัฐบาลลดลง หนุนนายกต่อ ทำงานเด็ดขาด

Home / ข่าวการเมือง / โพลชี้! คนพอใจผลงานรัฐบาลลดลง หนุนนายกต่อ ทำงานเด็ดขาด

กรุงเทพโพล เผย ครบ 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ 5.92 คะแนน ลดลงจากครั้งก่อน 0.02 คะแนน ส่วนคะแนนการทำหน้าที่นายกฯ ได้ 7.24 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.13 คะแนน

เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 1 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,189 คน

679954-01

เมื่อถามว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เฉลี่ย 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 1 ปีที่ได้ 5.94 คะแนน และรอบ 6 เดือนที่ได้ 6.20 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดในด้านความมั่นคงของประเทศ 7.10 คะแนน และได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.04 คะแนน

679954-02 (1)

สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย 7.24 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบ 1 ปี ที่ได้ 7.11 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้าน และได้คะแนนมากที่สุดในด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ 7.95 คะแนน ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ได้ 6.10 คะแนน

ทั้งนี้เมื่อถามว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” ร้อยละ 58.6 จะออกเสียงสนับสนุน ร้อยละ 21.8 จะไม่ออกเสียงสนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 19.6 งดออกเสียง

และจากการเปรียบเทียบกับการทำงานครบ 1 ปี รัฐบาล พบว่า เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 4.5 และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำสุดนับจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ที่มา INN