ด่วน!! ประยุทธ์สั่งเด้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวดเดียว 4 จังหวัด

Home / ข่าวการเมือง / ด่วน!! ประยุทธ์สั่งเด้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวดเดียว 4 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งเด้งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ,ตาก,จันทบุรี,ปัตตานี

วันนี้ (29มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

------------------------1-55

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๒/๒๕๕๙

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการในกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามข้อ ๑ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(๑) นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(๒) นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
(๓) นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
(๔) นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

การย้ายหรือโอนบุคคลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เป็นอัตรากำลังชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในกรณีนี้ให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกันกำหนดชื่อตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวโดยอนุโลมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ข้อ ๒ ให้ นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อ ๓ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ข้อ ๔ ให้ นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อ ๕ ให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ข้อ ๖ ให้ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงคมนาคม และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๘ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนและให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ข้อ ๙ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai News

ที่มาจาก >>> ราชกิจจานุเบกษา