สนช.ไฟเขียว กม.จ่ายค่าปรับจราจรผ่านบัตรเครดิต

Home / ข่าวการเมือง / สนช.ไฟเขียว กม.จ่ายค่าปรับจราจรผ่านบัตรเครดิต

มติ สนช.179 ต่อ 0 เสียง ไฟเขียว กม.จ่าย ‘ค่าปรับจราจร’ ผ่านบัตรเครดิต-ร้านสะดวกซื้อ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายหลายฉบับ โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับเป็นกฎหมายด้วยคะแนน 179 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง โดยสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต คิดค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนในการชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้เสียค่าปรับได้สะดวกขึ้น

20140830212316909

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่…) พ.ศ. … เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 174 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 7 เสียง โดยสาระสำคัญเป็นการปรับแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายได้ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ที่มา  INN

MThai News