‘บิ๊กตู่’ ตั้ง 34 คน ช่วยงานคสช.ชุดใหม่

Home / ข่าวการเมือง / ‘บิ๊กตู่’ ตั้ง 34 คน ช่วยงานคสช.ชุดใหม่

“พล.อ.ประยุทธ์”  ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน คสช.ชุดใหม่ แทนผู้เกษียณ จำนวน 34 คน 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามที่มีประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่ง และค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน คสช.แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ คสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16-2

จึงให้เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติงานใน คสช. ตามคําสั่ง คสช.ที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 30 ต.ค. 2558 และคําสั่ง คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคสช. ลงวันที่ 24 พ.ย. 2558 ดังนี้

1. รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งใน คสช. จํานวน 14 ราย

1.1 พล.อ.อาทร โลหิตกุล (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

1.2 พล.ต.อนุศิษฐ์ ศุภธนิต (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

1.3 พล.ร.อ.บรรจบ ปรีชา (รองเลขาธิการฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

1.4 พล.อ.ท.สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)

1.5 พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย (รองเลขาธิการฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

1.6 พล.อ.สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร)

1.7 พล.อ.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

1.8 พลโท ไชยชาญ ศรีวิเชียร (รองเลขาธิการฯ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล)

1.9 พล.อ.ธงชัย สาระสุข (รองเลขาธิการฯ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)

1.10 พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน (รองเลขาธิการฯ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ)

1.11 พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ (รองเลขาธิการฯ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง)

1.12 พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ (รองเลขาธิการฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)

1.13 นางมยุระ ช่วงโชติ (รองเลขาธิการฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

1.14 พล.ท.โกญจนาท ศุกระเศรณี (รองเลขาธิการฯ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท)

2. ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน 14 ราย

2.1 พล.อ.อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

2.2 พล.อ.ประภาณ สุวรรณวัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

2.3 พล.ร.อ.มานิตย์ สูนนาดํา (ที่ปรึกษาฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

2.4 พล.อ.อ.วิโรจน์ นิสยันต์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง)

2.5 พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ (ที่ปรึกษาฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

2.6 พล.อ.ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร)

2.7 พล.ท.ทรงศักดิ์ สหสมโชค (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

2.8 พล.ต.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล)

2.9 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)

2.10 พล.ร.อ.บุญชัย มรินทร์พงษ์ (ที่ปรึกษาฯ พล.ร.อ.ณะ อารีนจิ)

2.11 พล.อ.อ.ฌเนศ ชลิตภิรัติ (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง)

2.12 พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช (ที่ปรึกษาฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)

2.13 พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด (ที่ปรึกษาฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

2.14 พล.ต.สุรชัย สินไชย (ที่ปรึกษาฯ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท)

3. พ.อ.วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

4. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

5. พล.ต.วิระ โรจนวาศ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

6. พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

7. นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

8. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

MThai News