สวนดุสิตโพล ชี้ผลงาน 6 เดือน รัฐบาลสอบผ่าน

Home / ข่าวการเมือง / สวนดุสิตโพล ชี้ผลงาน 6 เดือน รัฐบาลสอบผ่าน

สวนดุสิตโพลประเมินผลงานรัฐบาลในรอบ 6 เดือน พบว่าสอบผ่าน ได้คะแนน 6.39 จากคะแนนเต็ม 10

โดย ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ให้คะแนน 6.05 และต่างจังหวัดให้คะแนน 6.52 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้คะแนนตั้งใจทำงาน 7.38 แต่คณะรัฐมนตรีได้ 6.30? ทำให้ภาพรวมรัฐบาลมีคะแนนความจริงใจในการทำงาน 6.26 ตามมาด้วยการให้อิสระแก่ข้าราชการ ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามัคคี

ส่วนผลงานจำแนกตามกระทรวงที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์? กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกระทรวงพาณิชย์ได้คะแนนต่ำที่สุด

สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลคือ โครงการเรียนฟรี ได้ถึงร้อยละ 53.05 ทิ้งห่างผลงานอันดับ 2 คือการดูแลผู้สูงอายุที่ได้ร้อยละ 21.80 และเช็ค 2,000 บาทช่วยชาติได้ร้อยละ 11.86

ขณะที่ผลงานยอดแย่ คือ การแก้ไขระบบการเงินหรือการกู้เงิน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สินค้าแพงและค่าครองชีพ ส่วนการดูแลภาคเกษตร การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่มีความชัดเจนได้คะแนนไล่เลี่ยกัน.

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์