บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ

Home / ข่าวการเมือง / บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 สั่งไม่ให้นับเวลาหลบหนีรวมในอายุความ หลังพบจำเลยคดีประมงชิ่งเพียบ

วานนี้ (29 พ.ย.59) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง ระบุว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

มาตรา44, ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ราชกิจจานุเบกษา

ในปัจจุบันได้ปรากฏว่ามีคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมงเป็นจํานวนสูง มากกว่า 2,600 คดี ซึ่งแต่ละคดีมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก ประกอบกับในการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการพิจารณาในชั้นศาลยังปรากฏว่าผู้ต้องหาหรือจําเลย ไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีเหตุอันควร

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและระงับผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการดําเนินคดีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ถ้าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกดําเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ในกรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําเลย ถ้าจําเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคําพิพากษา ถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นําบทบัญญัติมาตรา98 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับ

ข้อ 2 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ 3 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News