มติ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

มติ สนช. เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

300186

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เป็นการปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ให้มีการเลื่อนตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาล
ปกครองชั้นต้น ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้หากผู้นั้นยินยอม เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ประธานศาลปกครองสูงสุด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

พร้อมปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ยืนยันว่า การปรับแก้กฎหมายดังกล่าวเป็นการทำให้การบริหารงานศาลปกครองมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการพิจารณาคดี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 216 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 24 คน

 

MThai News