เปิดประวัติคณะองคมนตรี ในรัชกาลที่ 10

Home / ข่าวการเมือง, สกู๊ปข่าว / เปิดประวัติคณะองคมนตรี ในรัชกาลที่ 10

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 10 องคมนตรี  โดยมี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ที่รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้แล้ว >>>อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ MThai News จึงขอนำประวัติของประธานองคมนตรี และคณะ องคมนตรี มาให้ทุกท่านได้อ่านเพิ่มเติมโดยมีรายชื่อดังนี้

1.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ปัจจุบันอายุ 96 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 จบจากโรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า (โรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 ต่อมาคือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ประวัติการทำงาน ผู้บัญชาการทหารบก ในปี พ.ศ. 2521 และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 16 ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531 จากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้รับโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานองคมนตรี

2.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ปัจจุบันอายุ 73 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2486 จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 1 ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2541–2545 ผู้บัญชาการทหารบก และ พ.ศ. 2545–2546 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต่อยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และยังได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีเมื่อปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

p24

3.นพ.เกษม วัฒนชัย ปัจจุบันอายุ 75 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2484 ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2511 และดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มกราคม พ.ศ. 2532 – 20 มกราคม พ.ศ. 2535

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 น.พ.เกษม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก่อนที่จะขอลาออกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ของปีเดียวกัน หลังจากรับตำแหน่งเพียง 3 เดือน จากนั้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

10

4.นายพลากร สุวรรณรัฐ ปัจจุบันอายุ 68 ปี

เกิดเมื่อปี 2591 ประวัติการทำงาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ปี 2544

palakorn_suwanarat

5.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ปัจจุบันอายุ 72 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2487 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย ปี 2508 และจบปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงาน ทำงานเป็นผู้พิพากษามาอย่างยาวนาน และดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2547 และเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อปี 2550

300px-atthaniti_disatha-amnarj-jpg

6.นายศุภชัย ภู่งาม ปัจจุบันอายุ 71 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2488 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 39 ประธานศาลฎีกาเมื่อปี 2547 และเป็นผู้นำคณะผู้พิพากษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งให้ตุลาการศาล ยุติธรรมช่วยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงกลางปี พ.ศ. 2548 ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี

supachai-phungam

7.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ปัจจุบันอายุ 70 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489 ประวัติการทำงาน อดีตประธานศาลฎีกา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทในการแก้ไขวิกฤตการเมือง อันเนื่องจากการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 2 ที่มี พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภเป็นประธานก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร หลังจากที่เกษียณอายุราชแล้วได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่งธนบุรี แต่ทำงานได้เพียง 2 วันจึงได้ลาออกจากตำแหน่ง

ต่อมาจึงถูกเลือกให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และได้รับพระบรมราชการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2549 และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551

200px-chanchai_likhitjitta-jpg

8.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ปัจจุบันอายุ 68 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2491 จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13 ประวัติการทำงาน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1 หลังเกษียณแล้ว พล.อ.อ.ชลิต ได้เข้าไปทำงานในมูลนิธิรักษ์เมืองไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี 2554

head_002

9.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ปัจจุบันอายุ 63 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2496 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประวัติการทำงานปี พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก ปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อมาถูกปรับให้ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

13

10.พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ปัจจุบันอายุ 61 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2498 จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 ประวัติการทำงาน อดีตผู้บัญชาการทหารบก และประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

11

11.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ปัจจุบันอายุ 61 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2498 จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 ประวัติการทำงานด้านกองทัพอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

12

12.นายวิรัช ชินวินิจกุล ปัจจุบันอายุ 64 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2495 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516 และ เนติบัณฑิตไทย ในปี 2517 ประวัติการทำงานอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองประธานศาลฎีกา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เลขานุการศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลฎีกา จนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559

13.นายจรัลธาดา กรรณสูต 

เป็นบุตรชายของนายปรีดา กรรณสูต อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์ พระธิดาในหม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ และ หม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร จรัลธาดาจึงมีศักดิ์เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะเข้ารับราชการที่กรมประมง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประเภทบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2553 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการทำงานอดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมประมง จนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559

ข้อมูลประกอบจาก wikipedia

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News