‘บิ๊กตู่’ ใช้ ม.44 ยุบ คตร. ลดทำงานซ้ำซ้อน

Home / ข่าวการเมือง / ‘บิ๊กตู่’ ใช้ ม.44 ยุบ คตร. ลดทำงานซ้ำซ้อน

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ ม.44 ยุบ คกก.ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 70/2559 เรื่อง การยกเลิกคําสั่ง คสช. ที่ 45/2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ คสช. มีนโยบายสําคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อทําหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยมุ่งเน้นที่แผนงาน หรือโครงการที่สําคัญของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ แต่โดยที่ในปัจจุบันได้มีหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการดังกล่าวอีกหลายแห่ง จึงสมควรปรับปรุงกลไกหรือเครื่องมือในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและลดความซ้ำซ้อน อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงอาศัยอํานาจตามความใน ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

0812250881616_1012200885955

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) คําสั่งคสช. ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ลงวันที่ 3 มิ.ย. 57
(2) คําสั่งคสช. ที่ 122/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง คสช. ที่ 45/2557 ลงวันที่ 30 ก.ย. 57
(3) คําสั่งคสช. ที่ 123/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง คสช. ที่ 122/2557 ลงวันที่ 22 ต.ค. 57
(4) คําสั่งคสช. ที่ 6/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง คสช. ที่ 452557 ลงวันที่ 22 เม.ย. 58
(5) คําสั่งคสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ลงวันที่ 17 ต.ค. 59

ข้อ 2 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้ถือว่าอ้างถึงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 3 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News