กกต. แถลงผลงาน 3 ปี ยันมีเอกภาพ วาง 5 ยุทธศาสตร์ สกัดคนไม่ดีบริหารประเทศ

Home / ข่าวการเมือง / กกต. แถลงผลงาน 3 ปี ยันมีเอกภาพ วาง 5 ยุทธศาสตร์ สกัดคนไม่ดีบริหารประเทศ

กกต. แถลงสรุปผลงาน 3 ปี วาง 5 ยุทธศาสตร์ สกัดคนไม่ดีเข้าบริหารประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน ลั่นทำงานมีเอกภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดงานแถลงผลงานการทำงาน 3 ปี กกต. โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของ กกต. ชุดปัจจุบันที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบ 3 ปี และแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ กกต.ได้กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ กกต. อย่างภาคภูมิในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

โดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาของ กกต. นับว่าประสบความสำเร็จ และสามารถก้าวสู่ปีที่ 4 ได้อย่างภาคภูมิ โดยในปีที่ 3 กกต. ได้ดำเนินงานสำคัญหลายด้าน อาทิ การดำเนินการออกเสียงประชามติ ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กว่า 29 ล้านคน

โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภา, ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งการพัฒนาด้านการสืบสวนสอบสวน ให้คุณภาพ และการดำเนินการเตรียมปรับโครงสร้างการทำงานของ กกต. ให้สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขณะเดียวกันการดำเนินงานในอนาคตของ กกต. จะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เข้าไปใช้อำนาจในการบริหารและการตรากฎหมาย โดยได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง,
  • ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ,
  • ยุทธศาสตร์จัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง,
  • ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกประชาชน,
  • ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีในศาล

ทั้งนี้ ได้วางแผนหลายด้าน อาทิ การพัฒนาและขยายเครือข่าย ศส.ปชต. ขณะเดียวกัน ก็จะเร่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง และการจัดทำระเบียบและคู่มือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า 3 ปี ที่ กกต. ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักหน่วง การดำเนินงานทุกเรื่อง คือ การปรึกษาหารือในที่ประชุม ซึ่งส่วนตัวไม่เคยคิดว่า กกต. มีการทำงานแบบด้านเดียว แต่มองว่ามีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีเอกภาพมากกว่า

โดยตลอดที่ผ่านมา กกต. สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความสำเร็จตามแนวทางที่วางไว้ ทั้ง 4 เรื่องสำคัญ คือ การพิสูจน์ความเป็นองค์กรอิสระที่แท้จริง ภายใต้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญกำหนด โดยไม่เอนเอียงต่อพรรคการเมืองและการที่ กกต. ทำหน้าที่ เป็นองค์กรรักษากฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

หลายเรื่องที่ผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม รวมทั้งการให้บุคลากรของ กกต. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการทำงาน หรือ การคิดนอกกรอบ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคัม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตอบรับประเทศไทยยุค 4.0

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตระยะสั้นที่ กกต. ดำเนินการ คือ ภารกิจดำเนินการเลือกตั้งปลายปี 2560 โดยยึดหลัก 3 แนวทาง คือทุกเสียงมีสิทธิ์ สุจริต เที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ ส่วนระยะยาวตั้งเป้า ให้ กกต. เป็นองค์กรต้นแบบ 4 เรื่อง คือ ต้นแบบด้านประสิทธิภาพการทำงาน ต้นแบบด้านความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาล ต้นแบบด้านการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และต้นแบบด้านการยึดหลักนิติธรรม นำไปสู่ความยุติธรรมในสังคม

ขณะที่ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตด้านการสืบสวนสอบสวน จะมีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพพนักงานสืบสวนสอบสวนและประมวลจริยธรรม 3 รุ่น และในด้านการสร้างเครือข่ายการข่าว จะดำเนินการอบรมผู้ประสานงานข่าวระดับจังหวัดต่อเนื่องโดยไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตลอดเวลา 19 ปีมานี้ กกต. ได้เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเสมอมา โดยสานต่อ กกต. รุ่นก่อน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยปลูกฝังการทำกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งที่สุจริต

ทั้งนี้เชื่อว่า งานด้านการสอบสวนจากนี้จะมีความเป็นธรรม ทันกับเหตุการณ์ และถึงแม้จะไม่มีการเลือกตั้งมา 3 ปี แต่ กกต. ก็ทุ่มเทหาคำตอบให้สังคมเสมอมา รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายในส่วนประชาชนเพื่อพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามโรดแมป

เมื่อประเทศเข้าสู่การทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการสะท้อนประชาชนได้อย่างดีว่า ทุกคนมีความตื่นตัวในเรื่องการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ กกต. ได้ทำหน้าที่รณรงค์จากจิตอาสาต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประชาธิปไตย

ข่าวจาก INN