คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง

Home / ข่าวการเมือง / คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง

หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 แก้ปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สีม่วง ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง – บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อประชาชน

จึงกำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดําเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ อันเป็นระยะทางสั้นประมาณ 1 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยคํานึงถึงการให้ประชาชนได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเร็ว สะดวก และประหยัดค่าโดยสารและเป็นประโยชน์ต่อการเดินรถเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง – บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ การจ้างตามวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ