ผ่าน 3 วาระรวด ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้อำนาจกษัตริย์สถาปนาตั้งสังฆราช

Home / ข่าวการเมือง / ผ่าน 3 วาระรวด ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้อำนาจกษัตริย์สถาปนาตั้งสังฆราช

มติ สนช. ผ่าน 3 วาระรวด ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้อำนาจพระมหากษัตริย์สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงฆ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด หลังใช้เวลาพิจารณาร่วม 1 ชั่วโมง ที่ประชุม สนช. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 182 : 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ที่มีการแก้ไขและเตรียมที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

โดยในการพิจารณาสมาชิก สนช. ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับหลักการที่ขอแก้ไข โดย นายสมพร เทพสิทธา เห็นว่าปัญหาการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเกิดจากกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของ สนช. ที่จะแก้ไข เพราะหากให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอขอแก้ไข อาจเกิดความขัดแย้งกับคณะสงฆ์ และเชื่อการแก้ไข ม.7 เพียงมาตราเดียวจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ได้

อีกทั้ง ในอดีตพระมหามกษัตริย์เคยสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่ไม่ใช่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด เช่นเดียวกับ นายสมชาย แสวงการ สนับสนุนแก้ไข เพราะเห็นว่า การยึดความอาวุโสเพียงอย่างเดียวในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช อาจทำให้เกิดปัญหา ซึ่ง พ.ร.บ.สงฆ์ ถูกจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ขณะที่ สมเด็จพระสังฆราชองค์ล่าสุด ได้รับการสถาปนาเมื่อปี 2532 กฎหมายฉบับดังกล่าว จึงไม่เคยถูกใช้มาก่อน จึงไม่เคยเกิดปัญหา