โปรดเกล้าฯตั้ง อินทร์จันทร์ บุราพันธ์ เป็นเลขาธิการคณะองคมนตรี

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯตั้ง อินทร์จันทร์ บุราพันธ์ เป็นเลขาธิการคณะองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ ตั้งบุคคลเป็นเลขาธิการคณะองคมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

อินทร์จันทร์ บุราพันธ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบกับมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นและแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ พ้นจากตําแหน่งรองราชเลขาธิการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะองคมนตรี

2.นายสัญญา สุเรนทรานนท์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองราชเลขาธิการ ปฏิบัติงานธุรการในพระองค์ ประจําสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี