นายกฯ ปล่อยมุข บอก ‘ป.ย.ป.’ ไม่ได้ย่อมาจาก ‘ประยุทธ์อยู่ต่อไป’

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ปล่อยมุข บอก ‘ป.ย.ป.’ ไม่ได้ย่อมาจาก ‘ประยุทธ์อยู่ต่อไป’

นายกฯ เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร ป.ย.ป. สร้างความปรองดอง พร้อมปล่อยมุข ไม่ได้ย่อมาจาก ‘ประยุทธ์อยู่ต่อไป’ เพราะยิ่งอยู่ยิ่งทรมาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจได้ทำงานเพื่อประเทศ ซึ่งประเทศชาติต้องสำคัญกว่าอย่างอื่น โดยเฉพาะข้าราชการที่ประเทศต้องมาก่อน แม้เกิดปัญหาต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อคนอื่น และส่วนตัวจำเป็นต้องมายืนและพูดวันนี้ ไม่ใช่เพราะสถานการณ์เลวร้ายจนแก้ไม่ได้ หรือรัฐล้มเหลว ข้าราชการไม่ดี แต่มายืนตรงนี้เพราะเคยเป็นอดีตข้าราชการ ยอมไม่ได้หากประชาชนไม่ไว้ใจหรือให้ร้ายบิดเบือนตลอดเวลา จึงต้องมาพูดเพื่อให้สังคมเข้าใจ และเห็นว่าขณะนี้กำลังปฏิรูปตัวเองและปฏิรูปประเทศตลอดไปเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม หลักสูตร ป.ย.ป. เป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลโดยจัดทำหลักสูตร 3 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป.1) (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี)

หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป.2/1) และหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด) (ป.ย.ป.2/2) เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อบริบทใหม่ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบของ ป.ย.ป.

และเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และศักยภาพความเป็นผู้นำ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน