ครม.อนุมัติงบกลางให้ สปท. เป็นค่าใช้จ่ายทำงานต่ออีก 8 เดือน

Home / ข่าวการเมือง / ครม.อนุมัติงบกลางให้ สปท. เป็นค่าใช้จ่ายทำงานต่ออีก 8 เดือน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางให้ สปท.เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนให้ทำงานต่ออีก 8 เดือน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณให้กับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ครม.ได้อนุมัติงบฯวงเงิน 293,869,800 บาท ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสปท.เพิ่มเติม

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 4 เดือน (ต.ค.59-ม.ค.60) จำนวน 189,440,600 บาท ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและใช้จ่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสปท.และคณะกรรมาธิการที่จะขยายเวลาปฏิบัติงานจนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และประกาศใช้บังคับภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่โดยปัจจุบันยังไม่มีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ระยะเวลาการสิ้นสุดของสปท.ต้องขยายออกไปอีก 8 เดือน ตั้งแต่ก.พ.-ก.ย.60 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่าว

ที่มา… INN