“ดุสิตโพล” ปชช.กังวลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% ชี้กระทบความเป็นอยู่

Home / ข่าวการเมือง / “ดุสิตโพล” ปชช.กังวลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% ชี้กระทบความเป็นอยู่

“ดุสิตโพล” ปชช.กังวลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% ชี้กระทบความเป็นอยู่ เชื่ออาจสอดคล้องข่าวรัฐถังแตก ขอพิจารณารอบคอบ

สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับ ข่าวการเรียกเก็บภาษีต่างๆของรัฐบาล เช่น ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและที่อยู่อาศัย ภาษีหุ้นชิน ภาษีจากนักการเมือง ภาษีสรรพสามิต และการขอขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1%โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,134 คน ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 64.81 ติดตามข่าวภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% มากสุด

เพราะ กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง รองลงมา ร้อยละ 61.94 ภาษีสรรพสามิต และร้อยละ 56.10 ภาษีที่ดิน / ภาษีมรดก , โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.98 มองว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเก็บภาษี เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, ร้อยละ 68.25 เป็นการเรียกเก็บมากเกินไป ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชน ,ร้อยละ 63.76 ควรเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ขณะเดียวกันประชาชน ร้อยละ 46.83 จากข่าวเก็บภาษี อาจมีความเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวรัฐบาลถังแตก จึงต้องเก็บภาษีเพิ่ม,ร้อยละ 35.19 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 17.98 เชื่อว่าไม่เกี่ยวกัน

ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 40.77 ไม่แน่ใจว่า การจัดเก็บภาษีของทุกฝ่ายมีความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่, ร้อยละ 36.24 มองว่าไม่เป็นธรรม ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีเพียง ร้อยละ 22.99 เท่านั้น ที่คิดว่า เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 79.37 ขอให้รัฐบาล พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่สร้างความเดือดร้อน