พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “ทัศนีย์” เป็นรองประธานศาลฎีกา

Home / ข่าวการเมือง / พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “ทัศนีย์” เป็นรองประธานศาลฎีกา

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “ทัศนีย์” เป็นรองประธานศาลฎีกา พร้อมแต่ตั้งผู้พิพากษาระดับสูงอีก 11 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน 12 ราย ดังนี้

1. นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา
2. นายชํานาญ รวิวรรณพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
3. นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
4. นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร รองประธานศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
5. นายบุญไทย อิศราประทีปรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
6. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์
7. นายพิชัย เพ็งผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
8. นายจิรพงษ์ ทัศน์เอี่ยม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2
9. นายอภิชาต ภมรบุตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
10. นางสาวสุมาณี ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2
11. นายพิศณุ ตันบัวคลี่ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
12. นายธนิต สุธีรพรหม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี