โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ข้าราชการพลเรือน

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ข้าราชการพลเรือน

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงแรงงาน เนื่องจาก ถูกไล่ออก-ถูกปลด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกและปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. กรณีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จํานวน 2 ราย

1.1 ว่าที่ร้อยตรีอํานาจ เลิศประเสริฐสิทธิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

1.2 นางวิภาวดี มงคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2. กรณีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ จํานวน 1 ราย นางบูรพาภรณ์ อุสันสา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ส.3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี