เพื่อไทย จี้รัฐบาล คสช. จัดเลือกตั้งตามโรดแมป ไม่ใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

Home / ข่าวการเมือง / เพื่อไทย จี้รัฐบาล คสช. จัดเลือกตั้งตามโรดแมป ไม่ใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

เพื่อไทย แถลงการณ์ เรียกร้อง รัฐบาล-คสช. เร่งจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ไม่ใช้อำนาจพิเศษ เหนือรัฐธรรมนูญ และควรเดินหน้าสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ว่า ตามที่มีพระราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยขอแถลงจุดยืน และข้อเสนอไปยังรัฐบาล และ คสช. 3 ข้อ ดังนี้ 1. วันที่ 6 เมษายน คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการคืน “ประชาธิปไตย” ให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐบาลและ คสช. ควรเร่งดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้เคยประกาศย้ำมาตลอด ทั้งในประเทศและในเวทีโลกว่า ได้วางโรดแมปการเลือกตั้งไว้ต้นปี 2561

2.รัฐบาลและ คสช. ไม่สมควรใช้ “อำนาจพิเศษ” โดยไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะเป็นการไม่เคารพในพระราชอำนาจ และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน รวมทั้งควรพิจารณายกเลิกประกาศและคำสั่งต่างๆของ คสช. และหัวหน้า คสช.ที่ไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญด้วย,

3. รัฐบาลและ คสช. ควรจะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ด้วยการยึดมั่นและผลักดันให้องค์กรของรัฐทุกองค์กร ยึดหลักนิติธรรมในการดำเนินงาน โดยปราศจากอคติอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ของรัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่ถือเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยยืนยันยึดมั่นต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และจะดำเนินงานทางการเมือง เพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงตลอดไป