มติ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย

มติ สนช. 207 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย กรณีฉุกเฉิน จำนวนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 3 วาระรวด โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี เข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีถูกจัดทำล่วงหน้าก่อนเสนอต่อสภาเป็นเวลานาน ทำให้บางอย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็น

กฎหมายฉบับนี้จึงให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน บางรายการ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน จำนวนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เพื่อเตรียมไว้ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในโอกาสต่อไป ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุม สนช. ได้มีมติเอกฉันท์ 207: 0 เสียง เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และเตรียมที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป