นายก ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา สนช.

นายกฯ แจงสภา งบรายจ่ายประจำปี 61 ยันจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ แจงสภา งบรายจ่ายประจำปี 61 ยันจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ สนช.

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. นำทีมคณะรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระแรกขั้นรับหลักการ และจะเปิดให้สมาชิก สนช.ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ในการพิจารณา

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวบางช่วงว่า ครม. เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานได้มีงบใช้เป็นรายจ่ายแผ่นดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่รัฐบาลตั้งใจทำเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ขณะเดียวกัน การจัดทำงบประมาณปี 2561 จะดำเนินการแบบขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เพราะการใช้จ่ายภาครัฐมีความจำเป็นในช่วงนี้ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และกระตุ้นความเชื่อมั่น

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณดังกล่าวขึ้นภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่จะเติบโตร้อยละ 3.3 – 4.3 จากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว การค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัว โดยการจัดทำงบประมาณครั้งนี้สอดรับแผนยุทธศาสร์ชาติให้ประเทศเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ คำนึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ

โดยจำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างการเติบโตจากภายใน ด้านการจัดการน้ำและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

พร้อมกันนี้ได้ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคการส่องออก การท่องเที่ยว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากต่างประเทศที่อาจกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ขณะที่ ฐานะการเงินคงคลังมีความมั่นคงอยู่ที่ 182,515 ล้านบาท เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 184,469.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศ

สำหรับบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยสำนักรักษาความปลอดภัยรัฐสภา มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยวางมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ประตูเข้า – ออก และมีตำรวจรัฐสภา ยืนประจำตามจุด รวมถึงผู้ที่เข้ามาภายในรัฐสภา ต้องติดบัตรแสดงตนให้ชัดเจน