การเมือง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ร.ป.พรรคการเมือง สนช.

สนช. ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

สนช. ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ก่อนประกาศใช้ และพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวาระแรก

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

โดยเป็นการพิจารณาในวาระแรก และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย