กฎหมาย พ.ร.ป.พรรคการเมือง สนช. เลือกตั้ง

มติเอกฉันท์ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

Home / ข่าวการเมือง / มติเอกฉันท์ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

มติเอกฉันท์ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง 180 ต่อ 0 เสียง จากนี้จะส่งมติไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 180 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ ที่กำหนดให้การลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (250 คน) กล่าวคือ 126 เสียงขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ สนช. จะส่งมติดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้รับทราบ และหากเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์สามารถทำข้อโต้แย้งกลับมายัง สนช. ได้ภายใน 10 วันเพื่อให้มีการตั้ง คณะกรรมาธิการร่วม เพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป