นายกฯ มหาดไทย รัฐบาล ออกกำลังกาย

มหาดไทยขานรับนโยบายออกกำลังกายของนายกฯ สั่งทุกจังหวัดส่งเสริมกิจกรรม

Home / ข่าวการเมือง / มหาดไทยขานรับนโยบายออกกำลังกายของนายกฯ สั่งทุกจังหวัดส่งเสริมกิจกรรม

มหาดไทยขานรับนโยบายนายกฯ ส่งเสริมประชาชน ออกกำลังกาย สั่งทุกจังหวัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้มีผลวิจัยว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการให้สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนได้มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายและใจที่แข็งแรงเปรียบเสมือนกับวัคซีนป้องกันโรคได้อย่างดี

ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ครอบครัวและชุมชนมีความอบอุ่น กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัดและอำเภอทุกแห่งดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยพิจารณาใช้สถานที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งจังหวัดอาจพิจารณามอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมออกกำลังกายร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในลักษณะประชารัฐ และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน และอาจกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ ให้จังหวัดและอำเภอประสานสถานศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนที่มีทักษะหรือความสามารถทางดนตรีมาเล่นดนตรีประกอบจังหวะการออกกำลังกายแทนการเปิดเพลง และอาจดำเนินกิจกรรมฟังเพลงดนตรี เพื่อการผ่อนคลายในระหว่างพักกิจกรรมออกกำลังกาย โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสมเป็นหลัก