ข่าวสดวันนี้ ร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูประเทศ มีผลบังคับใช้หลังพ้นตำแหน่ง

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูประเทศ มีผลบังคับใช้หลังพ้นตำแหน่ง

มติ สนช. 217 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกฏหมายแล้ว

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ล่าสุด มีมติเห็นชอบวาระ 3 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 217-0 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

โดยก่อนหน้านี้ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ กรรมาธิการ ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีทั้งสิ้น 29 มาตรา มีการแก้ไข 5 มาตรา และมีสมาชิกแปรญัตติจำนวน 5 คน ซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกขอสงวนคำแปรญัตติในมาตรา 12 ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 34 คน

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น รองประธาน และมีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 13 คน อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้นำเหล่าทัพ และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้จะมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 17 คน

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การกำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการเมือง 2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 5.ด้านการศึกษา 6.ด้านเศรษฐกิจ 7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.ด้านสาธารณสุข 9.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 10.ด้านสังคม และ 11.ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข่าวจาก INN