ประกาศ! ยึดทรัพย์ 168 ล้าน ครอบครัว “เกษม นิมมลรัตน์” อดีต ส.ส.เพื่อไทย

Home / ข่าวการเมือง / ประกาศ! ยึดทรัพย์ 168 ล้าน ครอบครัว “เกษม นิมมลรัตน์” อดีต ส.ส.เพื่อไทย

ประกาศ! ยึดทรัพย์ 168 ล้าน ครอบครัว “เกษม นิมมลรัตน์” อดีต ส.ส.เพื่อไทย คนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือ เจ๊แดง

วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๖๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๓/๒๕๖๐ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ นายเกษม นิมมลรัตน์ (อดีต ส.ส.เชียงใหม่ คนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์)

รวมถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน คดีหมายเลขดำที่ อม. ๙๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๔/๒๕๖๐ ระหว่าง อัยการสูงสุด กับ นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ นางบุญทอง สุภารังษี และ นายเกษม นิมมลรัตน์

โดยมีเนื้อหาของคำพิพากษาให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่า ๑๖๘,๔๕๓,๒๔๕.๗๐ บาท ตามรายการ ดังต่อไปนี้ ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๓๘ ประกอบมาตรา ๘๓ ดังนี้

๑. หุ้นบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในชื่อของ นางบุญทอง สุภารังษี มารดานายเกษม นิมมลรัตน์ จำนวน ๒๐,๖๑๒,๗๗๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๓.๖๐ บาท มูลค่า ๗๔,๒๐๕,๙๗๒ บาท และหุ้นบริษัทดังกล่าวที่อยู่ในชื่อของนางดวงสดุา นิมมลรัตน์ ภรรยานายเกษม นิมมลรัตน์ ที่ขายไปแล้วจำนวน ๙๒๓,๐๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๓,๐๑๕,๒๑๔.๓๔ บาท

๒. หุ้นบริษัทวินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่เหลือจากการขายใน ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐,๑๖๘ หุ้น มูลค่า ๓๙๐,๐๖๕.๕๒ บาท

๓. เงินได้จากการขายหุ้นบริษัทเอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนางบุญทอง สุภารังษี จำนวน ๔,๑๘๗,๗๐๐ หุ้น เป็นเงิน ๕,๔๐๗,๑๖๓.๙๘ บาท

๔. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ และนางบุญทอง สุภารังษี ในกรณีพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ารวม ๘,๕๗๒,๕๒๙.๘๒ บาท

๔.๑ เงินลงทุนของ นายเกษม นิมมลรัตน์ในบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ได้แก่

(๔.๑.๑) หุ้น N-PARK จำนวน ๑๕,๐๓๔,๘๕๔ หุ้น ราคาหุ้นละ ๐.๐๓ บาท มูลค่า ๔๕๑,๐๔๕.๖๒ บาท

๔.๒ เงินลงทุนของนางบุญทอง สุภารังษี ในบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด มูลค่ารวม ๘,๑๒๑,๔๘๔.๒๐ บาท

๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๗๖๗ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒๕.๖ ตารางวา ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของนางบุญทอง สุภารังษี

๖. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม นิมมลรัตน์ และนางบุญทอง สุภารังษี ในกรณีนายเกษม พิมลรัตน์ พ้นจาก ตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ารวม ๒๐,๕๑๕,๗๒๑.๐๔ บาท คือ

๖.๑ เงินลงทุนของ นายเกษม นิมมลรัตน์มูลค่ารวม ๒๕๙,๙๔๐ บาท ได้แก่

(๖.๑.๑) หุ้น TMI จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น ราคาหุ้นละ ๑.๒๙๙๗ บาท มูลค่า ๒๕๙,๙๔๐ บาท

๖.๒ เงินลงทุนของ นางบุญทอง สุภารังษี มูลค่ารวม ๒๐,๒๕๕,๗๘๑.๐๔ บาท

๗. เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ นางบุญทอง สุภารังษี กรณีนายเกษม พิมลรัตน์ พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มูลค่ารวม ๕๕,๑๔๖,๕๗๙ บาท

 

อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา