กกต ข่าวINN สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มติ สนช. เห็นชอบร่าง พรป. กกต.

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. เห็นชอบร่าง พรป. กกต.

สนช. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรมนูญ ว่าด้วย กกต.แล้ว ให้คงร่างเดิมขณะ กมธ. ร่วม ย้ำ 6 ข้อโต้แย้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีมติเสียงข้างมาก ด้วยมติเอกฉันท์ 194 เสียง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตามที่คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาแล้วเสร็จ แม้ กกต. ส่งข้อโต้แย้งมาว่า มีประเด็นขัดต่อรัฐธรรมนูญ 6 ข้อ แต่กรรมาธิการร่วมยังคงยืนตามร่างเดิม ไม่ปรับแก้ตามข้อโต้แย้งของ กกต.

ทั้งนี้ นายศุภชัย สมเจริญ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ยังคงย้ำทั้ง 6 ประเด็น ไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเซตซีโร่ กกต. ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ก็ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ยุติธรรม และเป็นการเลือกปฏิบัติ

ด้าน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมาธิการฯ (เสียงข้างมาก) ยืนยันถึงการเซตซีโร่ กกต. ว่า พิจารณาด้วยจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ ปราศจากอคติ รวมทั้งพิจาณรานำโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของ กกต. เป็นหลัก ไม่ได้ดูที่ตัวบุคคล ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป สนช. จะส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับประเด็น 6 ข้อ ที่ กกต. เห็นว่าขัดรัฐะรรมนูญนั้น ประกอบด้วย
1. มาตรา11 วรรค3 การกำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการสรรหาเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
2.มาตรา12 วรรค1 การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
3.มาตรา26 หน้าที่และอำนาจของกกต.แต่ละคน
4.มาตรา 27 อำนาจการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
5.มาตรา42 การบัญญัติให้กกต.มอบอำนาจการสอบสวนได้
6.มาตรา70 วรรค1 การให้ประธานกกต.และกกต. ที่ดำรงตำแหน่งในวันก่อนที่พ.ร.บ.คณะกรรมการเลือกตั้งใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ

ข่าวจาก INN