‘นพดล’ ข้องใจกฎหมายคดีอาญาฯ อาจขัดหลักสากล

Home / ข่าวการเมือง / ‘นพดล’ ข้องใจกฎหมายคดีอาญาฯ อาจขัดหลักสากล

“นพดล” ตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชี้แก้ไข ม.67 เหมาะสมหรือไม่

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ส่วนตัวขอตั้งคำถามเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า กฎหมายดังกล่าวเปลี่ยนแปลงหลักการพิจารณาคดีอาญาที่ต้องทำต่อหน้าจำเลยเป็นให้มีการพิจารณาโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยนั้นจะขัดหลักสากลหรือไม่ ส่วนการแก้ไขกฎหมายว่าถ้าจำเลยหนีไประหว่างการดำเนินคดี มิให้นับระยะเวลาในระหว่างที่หนีไปรวมเป็นอายุความนั้น ถือว่าขัดกับหลักการที่ว่าทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งหลักการนี้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 7

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขมาตรา 67 ที่เป็นส่วนบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายดังกล่าว ให้มีผลแตกต่างจากเนื้อหาของร่างแรกที่เสนอเข้า สนช. ซึ่งต่อมามีคำอธิบายว่าร่างมาตรา 67 ที่แก้ไขแล้วจะทำให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับคดีที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายฉบับนี้นั้น อยากถามว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการเขียนกฎหมายให้มีผลย้อนหลังใช่หรือไม่ การทำเช่นนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทุกคนต้องการความยุติธรรม นิติธรรม และเมตตาธรรม ส่วนตัวเชื่อว่าการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ นั้น หากยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมจะนำไปสู่ความปรองดองและสมานฉันท์ได้ เพราะความปรองดองคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ

ที่มา… INN