ดุสิตโพลมองปรองดองยังช้า ขอสัญญาประชาคมยึดคุณธรรม

Home / ข่าวการเมือง / ดุสิตโพลมองปรองดองยังช้า ขอสัญญาประชาคมยึดคุณธรรม

“ดุสิตโพล” เผย ปชช.แนะทุกฝ่ายลดทิฐิ เพื่อปรองดอง ชี้การดำเนินการยังช้าอยู่ อยากให้เร่งทำข้อยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นลำดับแรก

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน ในหัวข้อ “10 ข้อการสร้างความปรองดอง ในทัศนะของประชาชน” เพื่อเป็นการสะท้อนไปถึงคณะกรรมการบริหารร่าชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมาจาก 1,019 คนทั่วประเทศ พบว่า

ร้อยละ 71.44 อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ประชาชนรักใคร่สามัคคี,
ร้อยละ 60.16 เป็นเรื่องที่ทำยาก ถึงจะเห็นผลช้า แต่อยากให้ทำต่อไป

ร้อยละ 73.78 มองว่า การดำเนินการยังช้าอยู่ และยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม มีเพียง
ร้อยละ 26.22 ที่มองว่า ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว เป็นไปตามโรดแมป โดยที่ 10 ข้อ ในสัญญาประชาคม ที่ประชาชน อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดคือ

ร้อยละ 71.85 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม,
ร้อยละ 69.97 เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฏหมาย,
ร้อยละ 68.69 ร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง

อย่างไรก็ตาม ประชาชน ร้อยละ 78.70 แนะนำให้ทุกฝ่ายลดทิฐิ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปรองดองประสบความสำเร็จ รองลงมา ร้อยละ 66.63 ใช้กฏหมายด้วยความเป็นธรรมไม่ 2 มาตรฐาน และร้อยละ 63.59 ร่วมมือร่วมใจสามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ข่าวจาก INN